Kwaliteitshandboek

Gezinshuis Nieuw Leven maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling en alles wat je ook op deze website vindt onder kwaliteit.

Orthopedagogische ondersteuning

Gezinshuis Nieuw Leven ontvangt orthopedagogische ondersteuning van K2O.

Veiligheid

Gezinshuis Nieuw Leven onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jeugdigen in het gezinshuis door bureau K2O. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jonge moeders anoniem invullen.

Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Methodisch handelen

Ons gezinshuis haalt haar werkwijze uit de cirkel van veiligheid interventie, de IMH infant mental health approch, het programma stevig ouderschap en goed genoeg ouderschap.

Voordat moeder in ons gezinshuis komt wonen wordt verteld dat we in dit huis gaan kijken naar het perspectief van haar opvoederschap. Het traject is niet vrijblijvend. Wij zijn gebonden aan de wet en hebben een signaleerfunctie. Maken wij ons grote zorgen hebben wij de plicht dit te melden volgens de “wet meldcode”. Een goede leefomgeving is een basisrecht voor kinderen.

De leerdoelen GGO worden aangevuld met persoonlijke leerdoelen van moeder. Daarnaast wordt ook het (kunnen) respecteren van de algemene huisregels en andermans grenzen meegewogen in de beoordeling van goed genoeg ouderschap. Tezamen wordt dit vastgelegd en geëvalueerd in het zorgplan.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door:

– Inspraak bij het hulpverleningsplan/toekomstplan/perspectiefplan

– Inspraak in het pedagogische klimaat

Vertrouwenspersoon

Cliënten van gezinshuis Nieuw Leven kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Zorgbelang. De vertrouwenspersoon komt regelmatig naar het gezinshuis om de jeugdigen de gelegenheid te geven een beroep op haar te doen.

Ouders van tieners kunnen terecht bij  AKJ.

Medicatie

Volgens de eisen van de Inspectie Jeugdzorg wordt medicatie van de gezinshuiskinderen bewaard achter dubbel slot. De uitgifte wordt geregistreerd.

Calamiteiten en (gewelds-)incidenten

Ons calamiteitenplan rust op artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en het document “Leidraad meldingen jeugd” van de Inspectie Jeugdzorg en de eisen gesteld door de Gemeenten.

Wanneer er zich een calamiteit of geweld voordoet bij de verlening van jeugdhulp in het gezinshuis, melden wij dit direct bij de Inspectie Jeugdzorg en de Gemeente. We verstrekken bij die melding gegevens die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.

We melden de calamiteit ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en de betrokken plaatsende instelling.

We maken een verslag van de calamiteit.

(Gewelds-)incidenten worden gemeld bij de toegang van de desbetreffende Gemeente met daarbij een beschrijving van het incident

Protocollen

Gezinshuis Nieuw Leven denkt er over na of zij zelf nog protocollen moeten ontwikkelen en zo ja welke. Wat moet, dat moet, dus in ieder geval geldt dat we bij signalen van huiselijk geweld werken met de meldcode. De komende tijd gaan we bekijken wat we verder nog verplicht zijn. We willen echter uitgaan van “de bedoeling” boven allerlei ingewikkelde procedures. We willen namelijk zo min mogelijk paarse krokodillen.